Reklamační řád

V případě, že by naši klienti pociťovali nespokojenost s jakoukoli složkou jejich výuky, mají možnost obrátit se přímo k vedení Amelie – jazykové kurzy.

Reagujeme vždy v co nejkratší možné lhůtě.

Níže uvedený reklamační řád slouží k informovanosti a snadné orientaci našim klientům v případě zájmu o zaslání jakéhokoli sdělení týkajícího se nespokojenosti s výukou zajišťovanou Amelie – jazykové kurzy.

Možné důvody k podání reklamace či stížnosti

Nespokojenost s koncepcí kurzu a jeho metodickým obsahem

Analyzujeme, co bylo příčinou vzniku nespokojenosti klienta, zhodnotíme průběh a metodiku s lektorem zajišťovaného kurzu a učiníme adekvátní opatření vedoucí k nápravě a spokojenosti klienta, tzn. zajistí výměnu lektora, popř. stanoví jiný postup vedení kurzu.

Nespokojenost s pedagogickým vedením kurzu lektorem

Klient se obrátí na vedení společnosti. Co nejpřesněji definuje příčiny, které jej vedou k přesvědčení, že kurz je z pedagogického hlediska veden nedostatečným či jakkoli závadným způsobem. Analyzujeme postup, který lektor k výuce zvolil a metody, jimiž výuky převádí do praxe. V případě zjištění pochybení na straně lektora zajistí poskytovatel kurzu okamžitou nápravu.

Požadavek na storno výuky

Klient má právo na storno objednané výuky pouze v závažných případech, jaké představují úmrtí, změna trvalého bydliště, závažné zranění přímo neslučitelné s možností absolvování výuky. Výše vrácené částky bude stanovena po dohodě s klientem.

Postup podání stížnosti a nutné náležitosti

Veškeré stížnosti či požadavky zasílají klienti neprodleně po zjištění příčiny nespokojenosti vždy v písemné podobě na vedení společnosti, email:

milenahruskova@gmail.com

adresa společnosti:

Amelie – jazykové kurzy
Milena Hrušková
ul. 5. května 171/13
46001 Liberec

Nezbytné náležitosti stížnosti:

  • Jméno a příjmení klienta
  • Kontaktní údaje, na kterých je klient k zastižení
  • Přesná definice předmětu a obsahu stížnosti
  • Jméno lektora vedoucího kurzu
  • Období realizace kurzu

V případě, že tyto základní parametry nebude stížnost obsahovat, nemůže být na stížnost brán zřetel.

Lhůty vyřízení stížnosti:

Jazyková škola se zavazuje vyjádřit se k obdržené stížnosti nejpozději do 30 dní od data jejího obdržení, tzn. ode dne, kdy byla doručena do sídla společnosti.