Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AMELIE – JAZYKOVÉ KURZY

1. AMELIE – JAZYKOVÉ KURZY
Milena Hrušková IČ 14563797 (dále jen Amelie), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Amelie a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Amelie je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

 

2. PŘIHLÁŠKA DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi Amelie a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.jazykove-kurzy-amelie.cz/. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3, této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě 4 (Storno podmínky).

 

3. PLATBA
Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Amelie požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

 

4. STORNO PODMÍNKY
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu

b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného

c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného

d) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

e) V případě zrušení kurzu nebo jeho části ze strany Amelie, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

f) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

g) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Amelie poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.

 

5. ZMEŠKANÉ HODINY
a) Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Amelie, je studentovi poskytnut náhradní termín.

 

b) Pokud dojde ke zrušení výuky ze studentovy strany 24 hod. dopředu před lekcí, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají. Pokud dojde ke zrušení do 24 hod. před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

 

6. VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Amelie jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
a) Amelie může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Amelie. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

 

b) Amelie si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo lektorů Amelie, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

 

c) Amelie je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

 

8. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání přihlášky (elektronické i papírové), to je závazné. Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a) Amelie – jazykové kurzy Milena Hrušková, IČ 14563797, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Amelie, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

b) Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Amelie, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Amelie. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2015